Στην πώληση και μεταβίβαση στην Chipita Holdings Limited ολόκληρου το μετοχικού κεφαλαίου της Givenrise Investments Limited, που περιλαμβάνει 4.700 κοινές μετοχές, με ονομαστική αξία €1,00 η κάθε μια, προχώρησε η Chipita Participations Limited, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νίκας Α.Β.Ε.Ε.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Εταιρία με επωνυμία «Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εκδότρια»), γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από τις εταιρείες «Competrol Establishment» και «Chipita Participations Limited», τα εξής:

Η εταιρία με επωνυμία «Chipita Participations Limited», μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, η οποία ελέγχεται σε απώτατο επίπεδο από την εταιρεία «Competrol Establishment», στις 25/06/2021, πώλησε και μεταβίβασε στην εταιρεία με την επωνυμία «Chipita Holdings Limited», η οποία ομοίως ελέγχεται σε απώτατο επίπεδο από την εταιρεία «Competrol Establishment», ολόκληρο το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Givenrise Investments Limited», που περιλαμβάνει 4.700 κοινές μετοχές, με ονομαστική αξία €1,00 η κάθε μια, και συνεπώς η «Chipita Holdings Limited» κατέστη μέτοχος κατά 100% της «Givenrise Investments Limited».

Η εν λόγω μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «Givenrise Investments Limited» δεν προκάλεσε κάποια μεταβολή στο συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία ελέγχεται εμμέσως από την εταιρεία «Competrol Establishment».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, η εταιρεία «Competrol Establishment» κατέχει το 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω της εταιρίας «Givenrise Investments Limited».

 
Top