Τι πίνουν και δεν μας δίνουν;
Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου...
 
Top