Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» ρυθμίζονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά τις διατάξεις του Ασφαλιστικού :

Τροποποιούνται και καταργούνται ασφαλιστικού περιεχομένου διατάξεις του ν. 4387/2016, ως εξής:

α. Αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αντί του 15% επί του συνολικού ποσού που ισχύει).

β. Καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 40, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις μειωμένες έως το 2021 εισφορές των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.
Έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοί θα καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματος τους (αντί 14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020 και 19,5% το 2021).

γ. Καταργείται επίσης διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κ.λπ. και την καταβολή της διαφοράς (σε σχέση με τις κανονικές εισφορές) σε μεταγενέστερο χρόνο (βλ. άρθρο 39 παρ. 2 ν. 4387/2016).

δ. Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. αυξάνεται από 1.1.2017 στο 6,95% (αντί της σταδιακής αύξησής της στο 4,73% το 2017, στο 5,84% το 2018 και στο 6,95% από 1.1.2019). (άρθρο 1)


Αιτιολογική έκθεση

Με τις παρ. 1 και 2 αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Συγκεκριμένα, αντί της έκπτωσης ύψους 15% επί του συνολικού ποσού, όπως προβλεπόταν, αρχικά, στα άρθρα 15 και 34 του ν. 4387/2016 (Α' 85), προβλέπεται, πλέον, έκπτωση ύψους 2% για κάθε έτος εξαγοράς.
Με την παρ. 3 απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Συνεπώς, από 1.1.2017, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118) και του π.δ. 33/1979 (Α' 10) και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας από έξι (6) έως και δέκα (10) δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013 (Α' 88), καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 και όχι βάσει των διατάξεων του άρθρου 40. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη πως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου
39 αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2017, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο σύνταξης, για το διάστημα από 1.7.2015 έως και 31.12.2016, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85).
Τέλος, με τις παρ. 4-7 εισάγεται, από 1.1.2017, ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.


Διατάξεις Νομοσχεδίου


1.    Το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α' 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.».

2.    Το έκτο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α' 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.».

3.    Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85) απαλείφεται.

4.    Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85) απαλείφεται και οι παρ. 4 και 5 αναριθμούνται σε παρ. 3 και 4.

5.    Το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85) τροποποιείται ως εξής:
«3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής:».

6.    Οι περ. γ' και δ' της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85) απαλείφονται και η περ. β' τροποποιείται ως εξής:
«β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.».

7.    Η περ. α' της νέας παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85) απαλείφεται.
VIA:EEA

Πηγή: Taxheaven
 
Top