Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο θέσεων ειδικών συνεργατών με εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας, τεχνικών έργων υποδομών, τη διερεύνηση ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες, που εκτελούν τεχνικά έργα στην περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.

Θέμα: «Γνωστοποίηση πρόσληψης δύο (2) ειδικών συνεργατών στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων».

Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 (Α΄222).

Προσκαλεί

Όσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών με εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας, τεχνικών έργων υποδομών, τη διερεύνηση ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες, που εκτελούν τεχνικά έργα στην περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται :

1. Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτους μέρους του  Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι τηρούνται.

2. Να κατέχουν:
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
γ) Γνώση της Αγγλικής ή/και άλλης γλώσσας.
δ) Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AUTOCAD ή συναφών).
ε) Πενταετή τουλάχιστον μελετητική εμπειρία.
στ) Εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδίκευση και γνώσεις σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και τους μικρούς ορεινούς δήμους και λοιπά προσόντα θα εκτιμηθούν αναλόγως.
ζ) Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
2. Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν την κατοχή των προσόντων διορισμού όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων (Γραφείο Δημάρχου, κα Μεράντζα Παναγιώτα, τηλ. 2659360212), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 21 Φεβρουαρίου 2017.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σεντελές

 
Top