Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία έχει συσταθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του Π. Δ/τος 123/2011 που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών.  Με το ΦΕΚ B43/15-1-2013 έλαβε την άδεια λειτουργίας από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προχωρά στην υλοποίηση του σκοπού του που είναι η παροχή βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών, όπως επίσης και η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε πληροφορίας σχετικά με αυτή στο ευρύ κοινό.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών που προβλέπει ο ν. 3898/2010 και είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης του δικηγορικού και επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά που συσπειρώθηκε προκειμένου να υπηρετήσει καθολικά το νέο θεσμό της διαμεσολάβησης.  Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (ΔΣΠ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΕΠ)  συμφώνησαν και συνέστησαν στις 17 Μαΐου 2012 το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (ΚΕ.ΔΙ.Π.), που εδρεύει στον Πειραιά και συστεγάζεται στα γραφεία του ΔΣΠ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.Π. απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Στέλιος Μανουσάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Π.
Aντιπρόεδρος: Βασίλειος Κορκίδης, Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π, Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Φλωροπούλου-Μακρή, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Π.
Ταμίας: Γεώργιος Σταματογιάννης, Γ. Γραμματέας Δ.Σ.Π.
Mέλη: Γαρυφαλλιά (Λία) Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού
           Δικαίου,  Τμήμα Νομικής Ε.Κ.Π.Α.
           Γεώργιος  Μπενέτος, Πρόεδρος Ε.Ε.Π.
           Ανδριανός  Μιχάλαρος, Πρόεδρος Β.Ε.Π. 

Η Διοικητική διάρθρωση  του ΚΕ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 123/2011 είναι η εξής:

α)Διευθυντής Φορέα: Στέλιος Μανουσάκης,
β)Διευθυντής Κατάρτισης: Δημήτριος Τσικρικάς, Επίκουρος Καθηγητής Πολ. Δικονομίας, Τμήμα Νομικής Ε.Κ.Π.Α.
γ)Συντονιστής  Ενεργειών Κατάρτισης και Υπεύθυνος  κοινωνικά ευάλωτων ομάδων: Χρίστος Τσάλλος, Δικηγόρος Πειραιά, LL.M., Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CIArb.

Η εκπαίδευση θα αφορά  κάθε φορά σε 18 (κατ’ ανώτατο όριο προβλεπόμενο από το νόμο) ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι οποίοι θα λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 40 ώρες εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα πιστοποιούνται -ύστερα από εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης- και θα εγγράφονται στον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών. 

Επίσης, το ΚΕ.ΔΙ.Π. στοχεύει στην παροχή προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ήδη διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την τακτική προαγωγή των  γνώσεών τους, όπως προβλέπεται στο  ΠΔ 123/2011  αλλά και πέρα από τις  απαιτήσεις αυτού. Επιπλέον, φιλοδοξεί να προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, ώστε πλέον να υπάρχουν Έλληνες εκπαιδευτές διαμεσολαβητών.

Περαιτέρω, το ΚΕ.ΔΙ.Π. θα αποτελέσει το κέντρο, στο οποίο  δύνανται να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες ή επιχειρήσεις, που θέλουν να υπαγάγουν μια διαφορά τους σε διαμεσολάβηση. Το κέντρο θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη την απαραίτητη υποδομή για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Τέλος, με τη διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κι άλλων  επιστημονικών εκδηλώσεων το ΚΕ.ΔΙ.Π. σκοπεύει να δώσει τροφή για την  εν γένει μελέτη του θεσμού της  διαμεσολάβησης, αλλά και την προσαρμογή της στα εγχώρια δεδομένα, συμμετέχοντας ενεργά στις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις του θεσμού στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες  για το ΚΕ.ΔΙ.Π. και τα προγράμματα  εκπαίδευσης, τα οποία θα ξεκινήσουν από τα μέσα Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς
Ηρ. Πολυτεχνείου 47, 1ος όροφος Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35
Τηλέφωνο: 210 4115792,
Web site: www.dspeir.gr, Email: info@kedip.gr
 
Top