Μειώσεις μισθών - εφάπαξ, υπερωριών καθώς και αυξήσεις εισφορών είναι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο, χωρίς μάλιστα να υπολογίζεται το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Η ΑΔΕΔΥ εκτιμά ότι μέχρι τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απώλειες στο εισόδημά τους 25%. Μέχρι το 2015, δεδομένου ότι θα....
εφαρμοστεί και το νέο μισθολόγιο, η απώλεια θα αγγίξει το 40%-45%.

Οι μεγάλες ανατροπές για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι οι ακόλουθες:
n Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό δύο τοις εκατό επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των ΝΠΙΔ.
n Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων(ΤΠΔΥ). Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
n Ολοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέθεσαν από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και εφεξής τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα υποστούν περικοπή του εφάπαξ κατά 10%.
n Θεσπίζεται στο Δημόσιο το καθεστώς της μερικής απασχόλησης. Ενας υπάλληλος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη. Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει αν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών.
n Για το 2011, θα γίνεται μία πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσεις και για τα επόμενα χρόνια θα διατηρηθεί η αρχική πρόβλεψη για μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις. Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες θα απορροφηθούν σταδιακά έως τις 31-12-2015 κατά σειρά προτεραιότητας.
n Οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.OXI ALLO KAPBOYNO
 
Top